CCDC 1946555: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Jian-Jun, Xia, Shu-Biao, Liu, Dan, Hou, Juying, Suo, Hongbo & Cheng, Fei-Xiang
Related Article: Jian-Jun Liu, Shu-Biao Xia, Dan Liu, Juying Hou, Hongbo Suo, Fei-Xiang Cheng||Dyes Pigm.|||doi:10.1016/j.dyepig.2020.108269
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.