CCDC 1949297: Experimental Crystal Structure Determination

Jin, Shan, Zhou, Manman, Kang, Xi, Li, Xiaowu, Du, Wenjun, Wei, Xiao, Chen, Shuang, Wang, Shuxin & Zhu, Manzhou
Related Article: Shan Jin, Manman Zhou, Xi Kang, Xiaowu Li, Wenjun Du, Xiao Wei, Shuang Chen, Shuxin Wang, Manzhou Zhu|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201914350
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.