CCDC 1955283: Experimental Crystal Structure Determination

Lu, Zhixiang, Lu, Shuhan, Cheng, Yi, Qin, Yu, Yang, Shaoxiong, Liu, Xiaolan, Fan, Wenwen, Zheng, Liyan & Zhang, Hongbin
Related Article: Zhixiang Lu, Shuhan Lu, Yi Cheng, Yu Qin, Shaoxiong Yang, Xiaolan Liu, Wenwen Fan, Liyan Zheng, Hongbin Zhang|2020|J.Photochem.Photobiol.A:Chem.|392|112357|doi:10.1016/j.jphotochem.2020.112357
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.