CCDC 1956457: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xiao-Fei, Yang, Yan-Qiu, Li, Ya-Xue, Yang, Huai-Xia, Zhao, Wen-Feng & Meng, Xiang-Ru
Related Article: Xiao-Fei Li, Yan-Qiu Yang, Ya-Xue Li, Huai-Xia Yang, Wen-Feng Zhao, Xiang-Ru Meng|2020|Inorg.Chim.Acta|505||doi:10.1016/j.ica.2020.119469
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.