CCDC 1962395: Experimental Crystal Structure Determination

Ding, Zhiyong, Su, Wei, huang, Xin, Tian, Beiqian, Cheng, Xiaowei, Mao, Yafei, Li, Guiping, Liu, Han & Hao, Hongxun
Related Article: Zhiyong Ding, Wei Su, Xin huang, Beiqian Tian, Xiaowei Cheng, Yafei Mao, Guiping Li, Han Liu, Hongxun Hao|2020|Cryst.Growth Des.|20|1150|doi:10.1021/acs.cgd.9b01459
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.