CCDC 1964908: Experimental Crystal Structure Determination

Fan, Yao-Yue, Shi, Shu-Qin, Deng, Guo-Zhen, Liu, Hong-Chun, Xu, Cheng-Hui, Ding, Jian, Wang, Guan-Wu & Yue, Jian-Min
Related Article: Yao-Yue Fan, Shu-Qin Shi, Guo-Zhen Deng, Hong-Chun Liu, Cheng-Hui Xu, Jian Ding, Guan-Wu Wang, Jian-Min Yue|2020|Org.Lett.|22|929|doi:10.1021/acs.orglett.9b04484
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.