CCDC 1970760: Experimental Crystal Structure Determination

Huo, Luqiong, Dong, Chunmao, Wang, Miaomiao, Lu, Xiuxiang, Zhang, Wenge, Yang, Bao, Yuan, Yunfei, Qiu, Shengxiang, Liu, Hongxin & Tan, Haibo
Related Article: Luqiong Huo, Chunmao Dong, Miaomiao Wang, Xiuxiang Lu, Wenge Zhang, Bao Yang, Yunfei Yuan, Shengxiang Qiu, Hongxin Liu, Haibo Tan|2020|Org.Lett.|22|934|doi:10.1021/acs.orglett.9b04486
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.