CCDC 1974006: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , , , &
Related Article: Teng Teng, Kai Li, Gang Cheng, Yuan Wang∥, Jian Wang⊥, Jiafang Li, Changjiang Zhou, He Liu, Taotao Zou∥, Jinfan Xiong, Chao Wu, Hong-Xing Zhang⊥, Chi-Ming Che, Chuluo Yang|2020|Inorg.Chem.|59|12122|doi:10.1021/acs.inorgchem.0c01054
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.