CCDC 1996542: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , &
Related Article: Dong Zhang, Zhishan Su, Qianwen He, Zhikun Wu, Yuqiao Zhou, Chenjing Pan, Xiaohua Liu, Xiaoming Feng|2020|J.Am.Chem.Soc.|142|15975|doi:10.1021/jacs.0c07066
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.