CCDC 1997532: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Zhuangjie Fang, Xiaodong Jiang, Qingbo Zhang, Liping Zhang, Wenjun Zhang, Chunfang Yang, Haibo Zhang, Yiguang Zhu, Changsheng Zhang|2020|J.Nat.Prod.|83|3122|doi:10.1021/acs.jnatprod.0c00719
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.