CCDC 2001332: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , &
Related Article: Bin Cheng, Xinping Zhang, Shengxian Zhai, Yixuan He, Qingqing Tao, Hui Li, Jian Wei, Haiyan Sun, Taimin Wang, Hongbin Zhai|2020|Adv.Synth.Catal.|362|3836|doi:10.1002/adsc.202000713
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.