CCDC 2003304: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Ze-Jun Xu, Yan Zong, Ya-Nan Qiao, Jiao-Zhen Zhang, Xuyuan Liu, Ming-Zhu Zhu, Yuliang Xu, Hongbo Zheng, Liyuan Fang, Xiao-ning Wang, Hong-Xiang Lou|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|59|19919|doi:10.1002/anie.202009128
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.