CCDC 2006858: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , , , , , , , &
Related Article: Yanina V. Burgart, Natalia A. Agafonova, Evgeny V. Shchegolkov, Olga P. Krasnykh, Svetlana O. Kushch, Natalia P. Evstigneeva, Natalia A. Gerasimova, Vera V. Maslova, Galina A. Triandafilova, Sergey Yu. Solodnikov, Maria V. Ulitko, Galina F. Makhaeva, Elena V. Rudakova, Sophia S. Borisevich, Natalia V. Zilberberg, Nikolai V. Kungurov, Victor I. Saloutin, Oleg N. Chupakhin|2020|Eur.J.Med.Chem.|208|112768|doi:10.1016/j.ejmech.2020.112768
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.