CCDC 2013884: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , &
Related Article: Tao Yang, Yaobin Li, Shiguo Han, Yi Liu, Zhiyun Xu, Maofan Li, Jiaqi Wang, Yu Ma, Junhua Luo, Zhihua Sun|2020|J.Mater.Chem.C|8|12848|doi:10.1039/D0TC03382K
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.