CCDC 2014516: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , , , , , , &
Related Article: Kong-Qiu Hu, Peng-Xiang Qiu, Li-Wen Zeng, Shu-Xian Hu, Lei Mei, Shu-Wen An, Zhi-Wei Huang, Xiang-He Kong, Jian-Hui Lan, Ji-Pan Yu, Zhi-Hui Zhang, Zhong-Fei Xu, John K Gibson, Zhi-Fang Chai, Yun-Fei Bu, Wei-Qun Shi|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.202009630
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.