CCDC 2024407: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Bing Sun, Xiao-Fei Liu, Xiang-Yang Li, Yang Cao, Ze Yan, Lin Fu, Nujiang Tang, Qiang Wang, Xiangfeng Shao, Dezheng Yang, Hao-Li Zhang|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|59|203|doi:10.1002/anie.201910701
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.