CCDC 2040143: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Yali Hou, Zeyuan Zhang, Shuai Lu, Jun Yuan, Qiangyu Zhu, Wei-Peng Chen, Sanliang Ling, Xiaopeng Li, Yan-Zhen Zheng, Kelong Zhu, Mingming Zhang|2020|J.Am.Chem.Soc.|142|18763|doi:10.1021/jacs.0c09904
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.