CCDC 600196: Experimental Crystal Structure Determination

Zuo Xiao, Jiayao Yao, Dazhi Yang, Fudong Wang, Shaohua Huang, Liangbing Gan, Zhenshan Jia, Zhongping Jiang, Xiaobing Yang, Bo Zheng, Gu Yuan, Shiwei Zhang & Zheming Wang
Related Article: Zuo Xiao, Jiayao Yao, Dazhi Yang, Fudong Wang, Shaohua Huang, Liangbing Gan, Zhenshan Jia, Zhongping Jiang, Xiaobing Yang, Bo Zheng, Gu Yuan, Shiwei Zhang, Zheming Wang|2007|J.Am.Chem.Soc.|129|16149|doi:10.1021/ja0763798
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.