CCDC 608244: Experimental Crystal Structure Determination

Zhi-Hui Yi, Xiao-Bing Cui, Xiao Zhang, Jie-Hui Yu, Jing Lu, Ji-Qing Xu, Guang-Di Yang, Tie-Gang Wang, Hai-Hui Yu & Wei-Jie Duan
Related Article: Zhi-Hui Yi, Xiao-Bing Cui, Xiao Zhang, Jie-Hui Yu, Jing Lu, Ji-Qing Xu, Guang-Di Yang, Tie-Gang Wang, Hai-Hui Yu, Wei-Jie Duan|2007|Dalton Trans.||2115|doi:10.1039/b618461h
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.