CCDC 621018: Experimental Crystal Structure Determination

Yu Liu, Qin-Yu Zhu, Jie Dai, Yong Zhang, Guo-Qing Bian & Wen Lu
Related Article: Yu Liu, Qin-Yu Zhu, Jie Dai, Yong Zhang, Guo-Qing Bian, Wen Lu|2007|J.Coord.Chem.|60|2319|doi:10.1080/00958970701261378
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.