CCDC 621532: Experimental Crystal Structure Determination

Jian Kan, Li-Yi Zhang, Li-Bin Gao, Lin-Xi Shi & Zhong-Ning Chen
Related Article: Jian Kan, Li-Yi Zhang, Li-Bin Gao, Lin-Xi Shi, Zhong-Ning Chen|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|m2255|doi:10.1107/S1600536806031989
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.