CCDC 621539: Experimental Crystal Structure Determination

Fu-Hui Zhou, Xiao-Dan Gu, Hua Zhou, Jing-Wei Xu & Hong-Bin Zhao
Related Article: Fu-Hui Zhou, Xiao-Dan Gu, Hua Zhou, Jing-Wei Xu, Hong-Bin Zhao|2006|Acta Crystallogr.,Sect.E:Struct.Rep.Online|62|o3959|doi:10.1107/S1600536806032533
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.