CCDC 627076: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao Zhang, Ji-Qing Xu, Jie-Hui Yu, Jing Lu, Yan Xu, Yan Chen, Tie-Gang Wang, Xiao-Yang Yu, Qing-Feng Yang & Qin Hou
Related Article: Xiao Zhang, Ji-Qing Xu, Jie-Hui Yu, Jing Lu, Yan Xu, Yan Chen, Tie-Gang Wang, Xiao-Yang Yu, Qing-Feng Yang, Qin Hou|2007|J.Solid State Chem.|180|1949|doi:10.1016/j.jssc.2007.02.015
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.