CCDC 628468: Experimental Crystal Structure Determination

Wei-Jie Duan, Xiao-Bing Cui, Yan Xu, Ji-Qing Xu, Hai-Hui Yu, Zhi-Hui Yi, Ji-Wen Cui & Tie-Gang Wang
Related Article: Wei-Jie Duan, Xiao-Bing Cui, Yan Xu, Ji-Qing Xu, Hai-Hui Yu, Zhi-Hui Yi, Ji-Wen Cui, Tie-Gang Wang|2007|J.Solid State Chem.|180|1875|doi:10.1016/j.jssc.2007.04.016
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.