CCDC 646588: Experimental Crystal Structure Determination

Jian-Guo Lin, Shuang-Quan Zang, Zhen-Fang Tian, Yi-Zhi Li, Yan-Yan Xu, Hui-Zhen Zhu & Qing-Jin Meng
Related Article: Jian-Guo Lin, Shuang-Quan Zang, Zhen-Fang Tian, Yi-Zhi Li, Yan-Yan Xu, Hui-Zhen Zhu, Qing-Jin Meng|2007|CrystEngComm|9|915|doi:10.1039/b708389k
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.