CCDC 647811: Experimental Crystal Structure Determination

Cheuk-Lam Ho, Wai-Yeung Wong, Zhi-Qiang Gao, Chin-Hsin Chen, Kok-Wai Cheah, Bing Yao, Zhiyuan Xie, Qi Wang, Dongge Ma, Lixiang Wang, Xiao-Ming Yu, Hoi-Sing Kwok & Zhenyang Lin
Related Article: Cheuk-Lam Ho, Wai-Yeung Wong, Zhi-Qiang Gao, Chin-Hsin Chen, Kok-Wai Cheah, Bing Yao, Zhiyuan Xie, Qi Wang, Dongge Ma, Lixiang Wang, Xiao-Ming Yu, Hoi-Sing Kwok, Zhenyang Lin|2008|Adv.Funct.Mater.|18|319|doi:10.1002/adfm.200700665
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.