CCDC 650222: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Fang Zhao, Hai-Bin Chu, Feng Bai, De-Qing Gao, Hai-Xia Zhang, Yong-Sheng Zhou, Xiao-Yan Wei, Mei-Na Shan, Hai-Yan Li & Yong-Liang Zhao
Related Article: Yan-Fang Zhao,Hai-Bin Chu,Feng Bai,De-Qing Gao,Hai-Xia Zhang,Yong-Sheng Zhou,Xiao-Yan Wei,Mei-Na Shan,Hai-Yan Li,Yong-Liang Zhao|2012|J.Organomet.Chem.|716|167|doi:10.1016/j.jorganchem.2012.06.031
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.