CCDC 652855: Experimental Crystal Structure Determination

Xiang-Ping Li, Jian-Yong Zhang, Mei Pan, Sheng-Run Zheng, Yu Liu & Cheng-Yong Su
Related Article: Xiang-Ping Li, Jian-Yong Zhang, Mei Pan, Sheng-Run Zheng, Yu Liu, Cheng-Yong Su|2007|Inorg.Chem.|46|4617|doi:10.1021/ic070309k
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.