CCDC 653566: Experimental Crystal Structure Determination

Wen-Jian Qian, Wan-Guo Wei, Yong-Xia Zhang & Zhu-Jun Yao
Related Article: Wen-Jian Qian, Wan-Guo Wei, Yong-Xia Zhang, Zhu-Jun Yao|2007|J.Am.Chem.Soc.|129|6400|doi:10.1021/ja072225g
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.