CCDC 660628: Experimental Crystal Structure Determination

G. Khabdolda, V.I. Yamovoi, A.G. Berdin, K.M. Turdybekov, B.I. Tuleulov, P.V. Tarlykov, U.A. Baltaev, Yu.V. Gatilov, A.B. Ospanova & S.M. Adekenov
Related Article: G.Khabdolda, V.I.Yamovoi, A.G.Berdin, K.M.Turdybekov, B.I.Tuleulov, P.V.Tarlykov, U.A.Baltaev, Yu.V.Gatilov, A.B.Ospanova, S.M.Adekenov|2006|Zh.Prikl.Khim.|79|1385|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.