CCDC 677896: Experimental Crystal Structure Determination

Yi-Fang Tsai, Gui-Shih Huang, Chen-I Yang, Hui-Lien Tsai, Yi-Hung Liu, Ting-Shen Kuo & Hua-Fen Hsu
Related Article: Yi-Fang Tsai, Gui-Shih Huang, Chen-I Yang, Hui-Lien Tsai, Yi-Hung Liu, Ting-Shen Kuo, Hua-Fen Hsu|2007|Inorg.Chem.|46|10467|doi:10.1021/ic7017117
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.