CCDC 703859: Experimental Crystal Structure Determination

Quan Shi, Zhi-Ming Zhang, Yang-Guang Li, Qiong Wu, Shuang Yao & En-Bo Wang
Related Article: Quan Shi, Zhi-Ming Zhang, Yang-Guang Li, Qiong Wu, Shuang Yao, En-Bo Wang|2009|Inorg.Chem.Commun.|12|293|doi:10.1016/j.inoche.2009.01.005
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.