CCDC 794738: Experimental Crystal Structure Determination

Qing-Xiang Liu, Hong Wang, Xiao-Jun Zhao, Zhao-Quan Yao, Zhi-Qiang Wang, Ai-Hui Chen & Xiu-Guang Wang
Related Article: Qing-Xiang Liu, Hong Wang, Xiao-Jun Zhao, Zhao-Quan Yao, Zhi-Qiang Wang, Ai-Hui Chen, Xiu-Guang Wang|2012|CrystEngComm|14|5330|doi:10.1039/c2ce25365h
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.