CCDC 805382: Experimental Crystal Structure Determination

Kai Chen, Li-Li Liang, Hang Cong, Xin Xiao, Yun-Qian Zhang, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu & Zhu Tao
Related Article: Kai Chen, Li-Li Liang, Hang Cong, Xin Xiao, Yun-Qian Zhang, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu, Zhu Tao|2012|CrystEngComm|14|3862|doi:10.1039/c2ce06505c
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.