CCDC 823885: Experimental Crystal Structure Determination

Yi Li, Yuan-Yuan Liu, Xiao-Hui Xiong & Ping Wei
Related Article: Yuanyuan Liu, Guangke He, Chen Kai, Yufeng Li and Hongjun Zhu|2012|J.Heterocycl.Chem.|49|1370|doi:10.1002/jhet.1045
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.