CCDC 836345: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Wei, Zhengqiang Xia, Qing Wei, Gang Xie, Sanping Chen, Chengfang Qiao, Guochun Zhang & Chunsheng Zhou
Related Article: Wei Wei, Zhengqiang Xia, Qing Wei, Gang Xie, Sanping Chen, Chengfang Qiao, Guochun Zhang, Chunsheng Zhou|2013|Microporous and Mesoporous Materials|165|20|doi:10.1016/j.micromeso.2012.07.036
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.