CCDC 844050: Experimental Crystal Structure Determination

Li-Na Xiao, Yu-Jiao Qin, Shu-Yun Shi, Jia-Ning Xu, Yan Wang, Yu Peng, La-Mei Wang, Yang-Yang Hu, Tie-Gang Wang, Zhong-Min Gao, Da-Fang Zheng, Xiao-Bing Cui & Ji-Qing Xu
Related Article: Li-Na Xiao, Yu-Jiao Qin, Shu-Yun Shi, Jia-Ning Xu, Yan Wang, Yu Peng, La-Mei Wang, Yang-Yang Hu, Tie-Gang Wang, Zhong-Min Gao, Da-Fang Zheng, Xiao-Bing Cui, Ji-Qing Xu|2012|Polyhedron|38|113|doi:10.1016/j.poly.2012.02.019
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.