CCDC 847697: Experimental Crystal Structure Determination

Xiang-Fang Liu, Yun-Long Song, Hong-Jun Zhang, Fan Yang, Hao-Bing Yu, Wei-Hua Jiao, Shu-Juan Piao, Wan-Sheng Chen & Hou-Wen Lin
Related Article: Xiang-Fang Liu, Yun-Long Song, Hong-Jun Zhang, Fan Yang, Hao-Bing Yu, Wei-Hua Jiao, Shu-Juan Piao, Wan-Sheng Chen, Hou-Wen Lin|2011|Org.Lett.|13|3154|doi:10.1021/ol201055w
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.