CCDC 849344: Experimental Crystal Structure Determination

Jiayin Sun, Daojun Zhang, Li Wang, Yu Cao, Da Li, Liying Zhang, Wei Song, Yong Fan & Jianing Xu
Related Article: Jiayin Sun, Daojun Zhang, Li Wang, Yu Cao, Da Li, Liying Zhang, Wei Song, Yong Fan, Jianing Xu|2012|CrystEngComm|14|3982|doi:10.1039/c2ce25078k
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.