CCDC 870319: Experimental Crystal Structure Determination

Liangwei Zhang, Dongzhu Duan, Xuemei Cui, Jinyu Sun & Jianguo Fang
Related Article: Yuesong Hu, Jie Kang, Panpan Zhou, Xiao Han, Jinyu Sun, Shudi Liu, Liang wei Zhang, Jianguo Fang|2018|Sens.Actuators,B|255|3155|doi:10.1016/j.snb.2017.09.140
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.

Relation Types

  • Is supplement to
    2