CCDC 892387: Experimental Crystal Structure Determination

Hsin-Yau Lin, Chih-Yuan Chin, Hui-Lin Huang, Wen-Yen Huang, Ming-Jhe Sie, Li-Hsun Huang, Yuan-Han Lee, Chia-Her Lin, Kwang-Hwa Lii, Xianhui Bu & Sue-Lein Wang
Related Article: Hsin-Yau Lin, Chih-Yuan Chin, Hui-Lin Huang, Wen-Yen Huang, Ming-Jhe Sie, Li-Hsun Huang, Yuan-Han Lee, Chia-Her Lin, Kwang-Hwa Lii, Xianhui Bu, Sue-Lein Wang|2013|Science|339|811|doi:10.1126/science.1232097
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.