CCDC 904100: Experimental Crystal Structure Determination

Cui-Xia Xu, Yu-Xuan Zheng, Xiao-Hui Zheng, Qian Hu, Yong Zhao, Liang-Nian Ji & Zong-Wan Mao
Related Article: Cui-Xia Xu, Yu-Xuan Zheng, Xiao-Hui Zheng, Qian Hu, Yong Zhao, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao|2013|Scientific Reports|3|2060|doi:10.1038/srep02060
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.