CCDC 904158: Experimental Crystal Structure Determination

Xurong Qin, Hu Liu, Dekun Qin, Qian Wu, Jingsong You, Dongbing Zhao, Qiang Guo, Xiaolei Huang & Jingbo Lan
Related Article: Xurong Qin,Hu Liu,Dekun Qin,Qian Wu,Jingsong You,Dongbing Zhao,Qiang Guo,Xiaolei Huang,Jingbo Lan|2013|Chemical Science|4|1964|doi:10.1039/C3SC22241A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.