CCDC 904243: Experimental Crystal Structure Determination

Ming-Dao Zhang, Chang-Miao Di, Ling Qin, Xiao-Qiang Yao, Yi-Zhi Li, Zi-Jian Guo & He-Gen Zheng
Related Article: Ming-Dao Zhang, Chang-Miao Di, Ling Qin, Xiao-Qiang Yao, Yi-Zhi Li, Zi-Jian Guo, He-Gen Zheng|2012|Cryst.Growth Des.|12|3957|doi:10.1021/cg300386p
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.