CCDC 904570: Experimental Crystal Structure Determination

Zengwei Luo, Fuqian Wang, Jinwen Zhang, Xingyao Li, Mengke Zhang, Xincai Hao, Yongbo Xue, Yan Li, F.D. Horgen, Guangmin Yao & Yonghui Zhang
Related Article: Zengwei Luo,Fuqian Wang,Jinwen Zhang,Xingyao Li,Mengke Zhang,Xincai Hao,Yongbo Xue,Yan Li,F.D.Horgen,Guangmin Yao,Yonghui Zhang|2012|J.Nat.Prod.|75|2113|doi:10.1021/np3005425
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.