CCDC 919518: Experimental Crystal Structure Determination

Wenbin Ji, Hailiang Hu, Weisong Zhang, Hui Huang, Xiaodie He, Xiao Han, Fangfang Zhao, Yang Liu & Zhenhui Kang
Related Article: Wenbin Ji,Hailiang Hu,Weisong Zhang,Hui Huang,Xiaodie He,Xiao Han,Fangfang Zhao,Yang Liu,Zhenhui Kang|2013|Dalton Trans.|42|10690|doi:10.1039/C3DT50822F
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.