CCDC 919523: Experimental Crystal Structure Determination

Guo-Dong Chen, Ying Chen, Hao Gao, Li-Qing Shen, Yang Wu, Xiao-Xia Li, Yan Li, Liang-Dong Guo, Ying-Zhou Cen & Xin-Sheng Yao
Related Article: Guo-Dong Chen, Ying Chen, Hao Gao, Li-Qing Shen, Yang Wu, Xiao-Xia Li, Yan Li, Liang-Dong Guo, Ying-Zhou Cen, Xin-Sheng Yao|2013|J.Nat.Prod.|76|702|doi:10.1021/np400041y
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.