Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Archaeological assessments between the Braskens bridge and the Kallerstad roundabout - National highway 35, the East link

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this collection. For information on how to provide citation information, please see our documentation.