کارایی انرژي و تجارت بخش صنعت

هدف از اين مقاله تجزیه و تحلیل تاثير کارایی انرژي بر صادرات و واردات بخش صنعت كشور به تفكيك كدهاي 4 رقمي ISIC است. اين مطالعه در چارچوب نظريه‌هاي مختلف اقتصادي و با توجه به اطلاعات و آمار موجود صورت گرفته است. در اين مطالعه صادرات و واردات كدهاي ISIC چهار رقمي شامل140 گروه صنعتي در طي دوره 94-1388 است. نتايج نشان مي‌دهد كشش صادرات نسبت به كارايي 10.58 درصد است و كشش واردات صنايع...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.