Isolation of Infectious SARS-CoV-2 from Urine of a COVID-19 Patient

Jing Sun, Airu Zhu, Heying Li, Kui Zheng, Zhen Zhuang, Zhao Chen, Yongxia Shi, Zhaoyong Zhang, Si-bei Chen, Xuesong Liu, Jun Dai, Xiaobo Li, Shuxiang Huang, Xiaofang Huang, Ling Luo, Liyan Wen, Jianfen Zhuo, Yuming Li, Yanqun Wang, Lu Zhang, Yanjun Zhang, Fang Li, Liqiang Feng, Xinwen Chen, Nanshan Zhong … & Yi-min Li
SARS-CoV-2 caused a major outbreak of severe pneumonia (COVID-19) in humans. Viral RNA was detected in multiple organs in COVID-19 patients. However, infectious SARS-CoV-2 was only isolated from respiratory specimens. Here, infectious SARS-CoV-2 was successfully isolated from urine of a COVID-19 patient. The virus isolated could infect new susceptible cells and was recognized by its’ own patient sera. Appropriate precautions should be taken to avoid transmission from urine.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.